Policy Trafiksäkerhet

Denna policy gäller för Björkstaden Beställningscentral AB och dess personal, samt alla anslutna Transportörer och dess personal. Hädan efter kommer Björkstaden Beställningscentral AB benämnas som BbcAB i detta dokument.

Ambitioner och ställningstagande

BbcAB s ambition är att bidra till att nollvisionen uppfylls genom ständiga förbättringar i trafiksäkerhetsarbetet. Som medlem i Svenska Taxiförbundet uppfyller BbcAB kvalitetskraven i ”God Taxitradition” och står bakom Svenska Taxiförbundets avsiktsförklaring om trafiksäkerhet, vilket innebär att vi alltid använder bilbälte, kör hastighetsanpassat, är utvilade, drogfria och nyktra i trafiken.

Arbetsmetoder

För att upprätthålla trafiksäkerthetsäkerhet och kvalitet så använder BbcAB sig av ett flertal kontrollverktyg. Bland annat genomförs löpande kontroller och uppföljning av utrustning och arbetsmoment. T.ex kontroll av hastighetsavvikelser, fordonskontroller, drogkontroller, avvikelsekontroller, mm.

Uppföljning

Alla utförda kontroller loggas. BbcAB genomför även en intern uppföljning för att se om vi kan genomföra förbättringar och förebygga olyckor eller tillbud. Trafiksäkerhetspolicyn är ett levande dokument som följs upp regelbundet av BbcABs styrelse och kommuniceras till alla anställda.
Aktivt fältarbete
BbcAB arbetar aktivt på fältet med flygande kontroller av verksamheten.

Alkohol & droger

BbcAB har en alkohol- och drogpolicy som kommuniceras till alla anställda.
– Ingen alkoholförtäring får ske 24 timmar innan arbetspass påbörjas enligt företagets reglemente.
– Nolltolerans mot droger.
– Alla fordon är utrustade med alkolås.
– Ett antal stickprov för drogkontroll tas under varje år.
– På ett årligt personalmöte tas problematiken kring alkohol och droger upp. Samt en genomgång av vår policy och hur arbetsplatsen förhåller sig till alkohol och droger.

Bilbarnstol / Bälteskudde

BbcAB tillåter inte att resor med barn utförs utan adekvat skyddsanordning för barnet, så som bälteskudde, bilbarnstol eller babyskydd. Alla fordon är utrustade med minst två bälteskuddar. Bilbarnstolar samt babyskydd finns tillgängliga på företagets kontor/garage. Alla fordon är även uppmärkta på utsidan med en dekal för var gränsen för 135 cm går från marken. Detta så att chauffören ska kunna avgöra om större barn ska sitta på bälteskudde eller ej. I företagets utbildning samt chaufförsmanual framgår även rutiner kring vilka barn som skall använda vilka sorts bilbarnstolar. Alla chaufförer genomgår utbildning i hur bilbarnstolar fungerar, monteras och användas.

BKY

BbcAB genomför löpande kontroll mot BKY av alla anställda hos BbcAB samt anslutna Transportörer. Genom denna kontroll säkerställer BbcAB att alla anställda har giltigt körkort samt giltig taxilegitimation.

Bältesanvändning

Bältesanvändning är obligatorisk för chaufför samt alla passagerare. Alla fordon är utrustade med varningssystem som träder in om fordonet färdas utan bältade resenärer. I företagets utbildning och chaufförsmanual framgår det tydligt att det är förbjudet att framföra fordonet utan att chauffören samt att alla passagerare är bältade. Innan avfärd ska en visuell inspektion genomföras av chauffören för att säkerställa detta.

Chaufförsmanual

Alla anställda inom Björkstaden Beställningscentral AB har under utbildningen och anställningen tillgång till en chaufförsmanual. Denna chaufförsmanual finns även i alla fordon. I denna chaufförsmanual finns alla företagets policys samlade, samt hela företagets regelverket som beskriver alla rutiner och regler.

Fordonskontroller

Chauffören genomför i enlighet med företagets regelverk inför varje arbetspass en kontroll av fordonet. I kontrollen ingår bland annat att kontrollera fordonets mönsterdjup och skick på däcken, funktionalitet på alla strålkastare/lampor, spolarvätskenivå, mm.

Kommunikation

All kommunikation i fordonen genomförs handsfree då alla fordon är utrustade med handsfreekommunikation.

Kontroller

BbcAB utför innan anställning ett körprov med chauffören. Under anställningen sker löpande stickprovskontroller där trafikbeteende mäts och bedöms, samt fordonskontroller för att säkerställa att fordonet är i ett säkert skick när det framförs och att all säkerhetsutrusning finns i fordonet. T.ex brandsläckare, nödhammare, bälteskniv, mm.

Kör- och vilotider

BbcAB arbetar aktivt med att alla chaufförer skall följa och respektera kör- och vilotidslagen. Regelverket för kör och vilotiderna ska respekteras, och detta framgår under utbildningen men även i chaufförsmanualen. Detta sker bland annat genom en schemaläggning som aldrig bryter mot dessa regler, samt löpande stickkontroller. Trafikledningen gör även ett aktivt val när längre resor skall genomföras så att aldrig vilotider bryts genom att dessa placeras på chaufförer som kan genomföra resorna inom ramarna för vilotidsreglerna.

Service

Fordonen servas och repareras på auktoriserad verkstad. Alla serviceintervall följs och eventuella fel och brister åtgärdas skyndsamt.

Utbildning

BbcAB utbildar alla nya chaufförer internt i företagets regelverk och rutiner. Alla chaufförer måste klara denna utbildning och proven under utbildningen innan aktiv tjänst. Löpande under anställning sker vidareutbildning i olika moment och rutiner.

Utrustning

BbcAB har krav på vilken säkerhetsutrustning som ska finnas i alla fordon. Detta kontrolleras och kompletteras mot en checklista vid fordonskontroller. Av den extrautrustning som skall finnas ingår bland annat första hjälpen, reflexväst, brandsläckare, bälteskniv, nödhammare, bogserlina, mm.

Policy Miljö

Denna policy gäller för Björkstaden Beställningscentral AB och dess personal, samt alla anslutna Transportörer och dess personal. Hädan efter kommer Björkstaden Beställningscentral AB benämnas som BbcAB i detta dokument.

BbcAB samt alla dess anslutna transportörer och underleverantörers miljöpolicy bygger på att arbeta konstruktivt och medvetet med att minska vår miljöpåverkan. Som taxibolag innebär vår dagliga drift en negativ miljöpåverkan, men vår målsättning och ambition är att ständigt arbeta för att minimera den miljöbelastning som uppstår i samband med de tjänster vi saluför. Kretsloppstänkande och att hushålla med naturens och företagets resurser är en självklar del inom organisationen.

Vi åtar oss att:

1. Ständigt hålla oss ajour med vilken miljöpåverkan vår verksamhet innebär, samt att kontinuerligt arbeta för en lägre miljöpåverkan och effektivare användning av resurserna.

2. Följa gällande miljölagstiftning och de krav som finns på oss. Detta ses som ett minimikrav, och BbcABs ambition är att upprätthålla en högre standard än detta.

3. Att arbeta med miljömålen i förebyggande syfte med fokus på vår faktiska miljöpåverkan. Vårt miljöarbete ska synas konkret, inte bara synas på papper.

4. Att försöka påverka anställda till en högre miljömedvetenhet och på det sättet få dem att i sitt dagliga arbete reflektera över sin miljöpåverkan och hushålla med resurser.

Vårat engagemang i frågan syns bland annat genom dessa exempel:

BbcAB förfogar över fyra stycken varumärken där kravbilden på fordon mellan varumärkena varierar.

Ecotaxi: Alla fordon som nyinförskaffas ska klassas som: elbil, hybrid (el och annat drivmedel), eller bränslecellsbil

Taxi Björkstaden: Alla fordon som nyinförskaffas lever minst upp till miljöklass Euro 6.

Taxi Örnstaden: Alla fordon som nyinförskaffas lever minst upp till miljöklass Euro 6.

Taxi Nipstaden: Alla fordon som nyinförskaffas lever minst upp till miljöklass Euro 6.

– BbcAB disponerar motorvärmarplatser som är tids- och temperaturstyrda för större delen av fordonsflottan. Trafikledningssystemet autogenererar ett meddelande till varje chaufför innan denne avslutar sitt arbetspass, och som berättar vilken tid denne ska ställa motorvärmaren på.
Detta innebär två positiva miljöaspekter.

1) Att vi inte nyttjar onödig energi för att värma upp ett garage där alla fordon står.

2) Varje fordon endast värms upp i motor och kupé x antal minuter före varje arbetspass beroende på utetemperaturen.

– BbcAB har minimerat den interna pappersförbrukningen då i princip all kommunikation inom organisationen sker elektroniskt eller muntligt. All dokumentation sker elektroniskt i molnet och endast den dokumentation som enligt lagkrav måste finnas på papper skrivs ut. BbcAB erbjuder även alla kunder med avtal om fakturaresande fakturor per mejl istället för i pappersformat. BbcAB erbjuder även alla kunder att kunna boka sina resor i BbcABs bokningsappar som kan generera kundens kvitto i ett mejl till kunden istället för som papperskvitto i fordonet.

– Alla BbcAB och transportöranslutna fordon tvättas i tvätthallar där oljeavskiljare finns.

– BbcAB och alla transportörer använder endast Svanenmärkta, eller motsvarande, bilvårdsprodukter.

– BbcAB och alla transportörer genomför all service samt verkstadsrelaterade arbeten på fordon hos auktoriserade verkstäder. Där tas miljöfarliga rester om hand enligt gällande regler och föreskrifter. Detta gäller t.ex smörjoljor, däck, och andra miljöfarliga ämnen som måste hanteras från fordonen. Ingen hantering av miljöfarliga ämnen från fordonen sker utanför auktoriserade verkstäder med behörig och utbildad personal. BbcAB och transportörerna följer även fordonstillverkarens angivna serviceintervall för alla fordonen, för att fordonen ska vara i ett gott maskinellt skick och kunna framföras med minsta möjliga miljöpåverkan.

– BbcAB och alla transportörer arbetar aktivt med chaufförers attityd i trafiken. Fokus ligger särskilt på att minimera tomgångskörning och uppmuntra chaufförerna till att köra miljömedvetet och att följa gällande hastighetsbestämmelser. Tomgångskörning har kraftigt begränsats genom att per (2017-03-31) är 70% av alla BC och transportörers fordon elhybrid-fordon, som står på fordonets eldrift när de står stilla.
Samtliga chaufförer utbildas i sparsam körning.

– BbcAB har ett av Sveriges modernaste trafikledningssystem för att dirigera fordonen. Systemet väljer alltid det närmaste fordonet utifrån gps-positionering och sett till kundens specifika krav på fordonet. Detta gör att vagnparken kan nyttjas optimalt med minsta möjliga miljöpåverkan. Antalet tomma kilometer per fordon begränsas kraftigt.

– BbcAB har byggt upp teknisk plattform så att kunder istället för att endast kunna boka ’egen’ bil till/från flygplatser där BbcAB trafikerar, kan välja att boka ’delad’ bil. Delad bil innebär att resenären delar taxi med annan resenär som ska snarlik färdväg.

Miljöpolicyn är fastställd av ledningsgruppen och upprättad under beaktande av de riktlinjer som ISO 14001 anger. Miljöpolicyn kommuniceras till alla anställda och hålls tillgänglig för allmänheten.

Policy Personuppgifter

Dina personuppgifter och din rätt till dem

Du har rätt till dina personuppgifter och det är viktigt för oss att du enkelt ska kunna ha kontroll över dem. Här kan du läsa hur vi arbetar för att se till att du kan det och hur du kan gå tillväga.

Vilka uppgifter vi behandlar och hur vi behandlar dem

Vi behandlar de personuppgifter som är nödvändiga för att möjliggöra en så korrekt och säker taxiresa som möjligt. Den lagliga grund som vi använder för behandling av dina personuppgifter är avtal och när tydligt framgår samtycke.

Det här är de principer vi följer för att skydda din integritet:

  • Vi samlar endast in information som är nödvändig för att leverera tjänsten.
  • Vi använder bara dina personuppgifter för specificerade syften.
  • Vi sparar bara dina personuppgifter så länge som det är nödvändigt för syftet.

Din rätt till dina personuppgifter

Nya dataskyddsförordningen GDPR började gälla 25 maj 2018 och enligt den har du rättigheter när det gäller dina personuppgifter och hur dessa behandlas av en så kallad personuppgiftsansvarig. Björkstaden Beställningscentral AB är personuppgiftsansvarig för dig som kund.

Du har bland annat rätt att få veta vilka uppgifter om dig som finns registrerade hos en personuppgiftsansvarig, att rätta felaktigheter och att ”bli glömd”, det vill säga att dina uppgifter raderas.

Om du har en användarprofil i vår app/webbokningen har du möjlighet att själv utöva dina rättigheter genom självbetjäning direkt i app- eller webbokningen. Där kan du följa din resehistorik och har även möjlighet att ändra dina uppgifter och radera din profil.

Om du inte har en användarprofil kan du skicka din förfrågan till oss för att t.ex få ett utdrag för vilka uppgifter som lagras, om du vill justera dem, eller radera dem.

Kontakta oss

Om du har några frågor om behandlingen av dina personuppgifter är du välkommen att kontakta oss. Skicka din förfrågan till oss för att t.ex få ett utdrag för vilka uppgifter som lagras, om du vill justera dem, eller radera dem. Du når oss på info@taxibjorkstaden.se eller Björkstaden Beställningscentral AB, Formvägen 12 B, 906 21 Umeå.

Policy Cookies

Björkstaden Beställningscentral AB använder cookies på webbplatsen www.taxibjorkstaden.se för att du som besökare ska få en bättre användarupplevelse när du använder webbplatsen och för att vi löpande ska kunna förbättra webbplatsen.

Du samtycker till Björkstaden Beställningscentral ABs användning av cookies i enlighet med denna policy genom att fortsätta använda webbplatsen och att ha webbläsaren inställd på att tillåta coockies.

Cookies är små textfiler som sparas på din dator, telefon eller surfplatta när du besöker webbplatsen. Dessa cookies hjälper webbplatsen att komma ihåg dina inställningar under en viss tid. Tanken är att du inte ska behöva göra om inställningarna varje gång du går in på webbplatsen eller bläddrar mellan olika sidor. Du kan ta bort eller blockera dessa cookies, men i så fall får du vara beredd på att webbplatsen inte fungerar optimalt.

Det finns två typer av cookies: permanenta och temporära (s.k. sessionscookies). Permanenta cookies lagras som en fil på din enhet under en längre period för att kunna anpassa webbplatsen efter dina önskemål, val och intressen. De används till exempel vid funktioner som talar om vad som är nytt sedan du senast besökte webbplatsen. När utgångsdatumet passerats raderas cookien när du återvänder till den webbplats som skapade den. Sessionscookies placeras temporärt på din dator när du besöker webbplatsen och skickas mellan din dator och servern under tiden du besöker webbplatsen och raderas när du stänger din webbläsare.

Nedan är exempel på cookies som används på Taxi Björkstadens webbplats:

  • Cookies som är nödvändiga för att webbplatsen ska fungera. Ett exempel är när du loggar in i webbokningen. Vid varje sidbläddring skickar din dator cookies till webbplatsen och med hjälp av cookies kan webbplatsen konstatera att du är inloggad och du slipper uppge användarnamn och lösenord för varje ny sida. Webbokningen räknas som tredjepartscookie. Läs mer på: www.taxibokning.se
  • Cookies för analys och uppföljning. Exempel är Google Analytics, som vi använder för att räkna hur många besökare vi har på webbplatsen och för att förstå hur besökarna rör sig på webbplatsen. Dessa kakor hjälper oss att förstå hur vi kan förbättra webbplatsen genom att göra det enklare att hitta det man söker. Google Analytics räknas som tredjepartscookie. Läs mer om Google Analytics på: www.google.com/policies/privacy/
  • Facebook-pixel som även den sparar information om ditt besök på Taxi Björkstadens webbplats för att anpassa Taxi Björkstadens annonser som visas i sociala nätverk i syfte att ge dig relevanta annonser för något du har visat intresse för på vår webbsite. Även dessa system har tredjepartscookies som mäter hur många av annonserna som laddas/syns för användaren. Läs mer om Facebook Pixel på: https://www.facebook.com/policy/cookies/